Staroprzygodzka 117,
63-400 Ostrów Wielkopolski

+48 62 7382606
sekretariat@pbo.com.pl

OFERTA


Przedsiębiorstwo zajmuje się realizacją usług budowlanych w zakresie:

 • kompleksowo realizowanego budownictwa mieszkaniowego jedno- i wielorodzinnego w systemie tradycyjnym i prefabrykowanym wraz z infrastrukturą,
 • budownictwa użyteczności publicznej (obiekty z zakresu szkolnictwa i kultury, administracyjno – biurowe, sakralne, sportowe),
 • budownictwa przemysłowego (hale przemysłowe, obiekty związane z ciepłownictwem – kotłownie),
 • stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów wraz z technologią tychże obiektów,
 • dróg i placów składowiskowych o nawierzchni betonowej,
 • nawierzchni dróg wewnętrznych i placów postojowych,
 • montażu konstrukcji stalowych,
 • sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i cieplnych,
 • instalacji wewnętrznych sanitarnych i elektrycznych,
 • modernizacji i remontów instalacji kotłowni i węzłów c.o.,
 • robót wykończeniowych z zastosowaniem nowoczesnych materiałów i technologii,
 • robót remontowych i wyburzeniowych,
 • zagospodarowania terenów i małej architektury oraz ogrodzeń,
 • robót dekarskich i izolacyjnych,
 • robót konstrukcyjnych betonowych i żelbetowych,

Nadrzędnym celem działalności Przedsiębiorstwa jest świadczenie usług na poziomie dającym satysfakcję klientom.

W ramach działalności eksportowej Przedsiębiorstwo zajmuje się wytwarzaniem betonowych i żelbetowych elementów prefabrykowanych
( w wytwórniach Kontrahenta ), w tym:

 • galanterii betonowej ogrodowej i małej architektury,
 • wielkogabarytowych prefabrykowanych elementów żelbetowych,
 • szkieletów zbrojenia.

Działalność krajowa obejmuje realizację usług budowlanych w zakresie:

 • budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej wraz
  z infrastrukturą,
 • budownictwa przemysłowego i drogowego,
 • budowy obiektów inżynierskich i sieci przemysłowych,
 • zagospodarowanie terenów i małej architektury,
 • robót remontowych i wyburzeniowych.